MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-------------------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

 ĐIỀU LỆ

HỘI CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1:

Hội cựu sinh viên Đại Học Cần Thơ (ĐHCT) là một tổ chức xã hội, tự nguyện của những cựu sinh viên đã học tập các chuyên ngành do Đại Học Cần Thơ đào tạo; là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Cần thơ, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường ĐHCT theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN).

ĐIỀU 2:

Mục đích của Hội cựu sinh viên Đại Học Cần Thơ là tập hợp, đoàn kết và vận động đông đảo sinh viên đã học tập tại ĐHCT hiện đang công tác, hoạt động, sinh sống trong và ngoài nước tham gia các hoạt động hữu nghị, truyền thống, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học đang theo học tại trường, góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội giữa nhà trường với địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc các tổ chức phi chính phủ.

ĐIỀU 3:

Hội cựu sinh viên ĐHCT có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương Cần thơ để giao dịch. Trụ sở đặt tại ĐHCT, Khu II, đường 3-2, phường Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

CHƯƠNG II

HỘI VIÊN CỦA HỘI

ĐIỀU 4:

Tất cả sinh viên đã được đào tạo tại Đại Học Cần Thơ, tán thành Điều lệ Hội, đều có thể ghi tên vào Hội Cựu sinh viên ĐHCT.

Các trường hợp khác, nếu có nguyện vọng hoặc thành tích đóng góp cho Hội có thể được xem xét trở thành hội viên danh dự của Hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ

ĐIỀU 5:

Hội Cựu sinh viên ĐHCT có quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

1. Vận động các cá nhân hoặc tổ chức có thành viên là cựu sinh viên của ĐHCT, phấn đấu theo tôn chỉ, mục đích của Hội.

2. Tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin về các tiến bộ khoa học công nghệ trong từng ngành chuyên môn; phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai giữa trường và các địa phương.

3. Vận động tương trợ nhau trong đời sống, học tập, công tác và sản xuất kinh doanh.

4. Thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên các khóa, các ngành đã và đang theo học tại ĐHCT bằng nhiều hình thức như hoạt động giao lưu, tương trợ, gíup đở sinh viên nghèo hiếu học, họp mặt truyền thống ...

5. Phối hợp với địa phương trong việc giới thiệu, tư vấn, định hướng ngành nghề đào tạo cho học sinh.

6. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật.

7. Phối hợp thực hiện các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Cần Thơ.

ĐIỀU 6:

Hội viên Hội cựu sinh viên ĐHCT có nhiêm vụ:

- Chấp hành điều lệ của Hội.

- Tham gia các hoạt động của Hội.

- Tích cực đóng góp cho Hội.

ĐIỀU 7:

Hội viên Hội cựu sinh viên ĐHCT có quyền :

- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua phương hướng, chương trình công tác của Hội, được thông báo những hoạt động của Hội.

- Được Hội giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức, triển khai vào sản xuất những thành quả nghiên cứu, những sáng kiến có giá trị về khoa học và kinh tế cao.

- Được Hội tương trợ giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất khi cần thiết.

- Được tham gia bầu cử và ứng cử vào Ban chấp hành (BCH) Hội.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC CỦA HỘI

ĐIỀU 8:

Tổ chức và hoạt động của Hội Cựu sinh viên ĐHCT được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất các hoạt động trên cơ sở Điều lệ Hội Cựu sinh viên ĐHCT và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

ĐIỀU 9:

Hệ thống tổ chức của Hội cựu sinh viên ĐHCT gồm có 3 cấp: Hội, Liên chi hội , Chi hội theo ngành (nhóm ngành ) đào tạo hay theo các địa phương.

Hội, Liên chi hội và Chi hội có Ban chấp hành và Ban thường trực. Tùy theo qui mô,

Chi hội quyết định việc thành lập các Phân hội hoặc Tổ trực thuộc. Chi hội là đơn vị hoạt động chính của Hội.

ĐIỀU 10:

Đại hội đại biểu Hội Cựu sinh viên là cơ quan cao nhất của Hội. Số lượng đại biểu dự đại hội do BCH qui định.

BCH Hội cựu sinh viên ĐHCT do đại hội đại biểu cựu sinh viên bầu ra. Sau 5 năm hoạt động, khi có điều kiện cho phép thì mở đại hội đại biểu để bầu ra BCH mới. Số lượng thành viên của BCH có từ 35 đến 45 người tuỳ theo công tác của từng nhiệm kỳ và sẽ do đại hội đại biểu quyết định.

BCH Hội cử ra Ban Thường trực gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, 1 Tổng thư ký và các uỷ viên Ban thường trực để chỉ đạo công việc thường xuyên giữa hai kỳ họp BCH. Số lượng thành viên Ban Thường trực từ 11 đến 13 người.

Ban thường trực Hội 6 tháng họp 1 lần hoặc họp bất thường khi cần thiết, thay mặt BCH điều hành hoạt động thường xuyên giữa 2 kỳ họp của BCH; chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho các kỳ họp BCH.

ĐIỀU 11:

BCH Hội cựu sinh viên ĐHCT 1 năm họp một lần, khi cần thiết sẽ họp bất thường để giải quyết công việc của Hội được kịp thời.

BCH Hội cựu sinh viên ĐHCT, BCH các Liên Chi hội, Chi hội có nhiệm kỳ là 5 năm; khi hết nhiệm kỳ,

BCH có nhiệm vụ triệu tập đại hội đại biểu để bầu BCH mới. BCH Hội có nhiệm vụ cụ thể hóa hoạt động Hội, báo cáo định kỳ công tác của Hội, có trách nhiệm giúp đỡ, theo dõi chỉ đạo và hổ trợ cho các hoạt động của các Chi Hội , Phân Hội.

ĐIỀU 12:

Thay đổi và bổ sung nhân sự vào Ban Chấp hành Hội

Trong quá trình hoạt động, những ủy viên BCH hay Ban Thường trực nếu không có điều kiện để tiếp tục hoạt động thì có thể xin miễn nhiệm. Trường hợp không dự họp 3 lần liên tiếp các buổi họp thường kỳ đã có lịch định trước và không có lý do thì có thể bị bãi miễn.

Trong quá trình hoạt động, nếu cần thiết có thể bổ sung thêm nhân sự vào BCH Hội. Nhân sự mới do BCH Hội hoặc Ban Thường trực Hội đề cử và được ít nhất 1/2 thành viên BCH Hội biểu quyết tán thành. Số lượng bổ sung không quá 1/3 tổng số thành viên BCH.

ĐIỀU 13:

BCH Hội mời một số đồng chí đã từng là cán bộ lãnh đạo của trường và các Thầy, Cô đã giảng dạy lâu năm tại Trường, có nhiều uy tín, làm cố vấn cho Hội. Danh sách Ban Cố vấn do Ban Thường trực xem xét và thông qua.

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

ĐIỀU 14:

Tài chính của Hội, Liên Chi hội hoặc Chi hội được xây dựng từ các nguồn sau:

- Do các hội viên đóng góp.

- Tiền và hiện vật của các cá nhân hoặc các tổ chức trong và ngoài nước đóng góp.

- Trợ cấp kinh phí từ ngân sách Nhà nước.

- Hổ trợ kinh phí từ Ban Giám hiệu trường ĐHCT

- Các thu nhập do hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Hội theo qui định của Nhà nước.

ĐIỀU 15:

Tài chính của Hội, Liên Chi hội hoặc Chi hội được quản lý theo đúng chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

ĐIỀU 16:

Những hội viên có nhiều thành tích trong công tác Hội và trong hoạt động phục vụ xã hội sẽ được BCH Hội xét khen thưởng và đề nghị lên Trường hoặc cấp trên khen thưởng về tinh thần và vật chất.

ĐIỀU 17:

Những hội viên vi phạm điều lệ Hội, làm tổn thương đến danh dự của Hội sẽ bị BCH Hội xét kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến cho ra khỏi Hội.

CHƯƠNG VII

HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

ĐIỀU 18:

Điều lệ Hội cựu sinh viên ĐHCT bổ sung, sửa đổi có hiệu lực kể từ khi Đại hội đại biểu lần thứ II Hội cựu sinh viên ĐHCT thông qua.

ĐIỀU 19:

Điều lệ Hội cựu sinh viên ĐHCT bổ sung, sửa đổi thông qua gồm có 7 chương và 19 điều. Chỉ có Đại hội đại biểu cựu sinh viên ĐHCT mới có quyền sửa đổi điều lệ Hội nếu có quá nửa tổng số đại biểu được triệu tập tham dự và 2/3 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

Thông báo

Số lượt truy cập

095648
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
693
1391
4790
95648

HỘI CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Email: hcsv@ctu.edu.vn